This website uses cookies to function correctly.
You may delete cookies at any time but doing so may result in some parts of the site not working correctly.

Annwyl gleifion,

O ganlyniad i’r sefyllfa CoVID 19 sy’n parhau i ddatblygu, fe fyddwch yn ymwybodol bod y feddygfa wedi gwneud nifer o newidiadau i’r ffordd ‘rydym yn gweithio dros y pythefnos ddiwethaf.  Mae hyn oherwydd bod yn rhaid inni gadw pobl, yn gyffredinol, draw o’r feddygfa, sydd yn gryn her gan bod gennym 12,000 o gleifion.  Mae hyn er mwyn ceisio amddiffyn ein staff a’r cleifion hynny sydd wedi dod i mewn i weld y tim clinigol.  Bydd heriau pellach yn ein wynebu yfory, ddydd Llun, 16/3/20 ac rydym yn rhagweld sefyllfa sy’n parhau i newid dros yr wythnosau a misoedd nesaf.  O 16/3/20 ymlaen bydd y fynedfa i’r feddygfa wedi ei chloi a system intercom newydd yn cael ei gosod.  Dim ond cleifion sydd ag apwyntiad yn barod fydd yn cael mynediad i’r feddygfa.

Bydd rhaid gwneud pob cais am apwyntiad dros y ffôn, a bydd meddyg teulu yn delio â phob cais am apwyntiad.  Bydd apwntiad yn cael ei drefnu i’r rhai sydd angen cael eu gweld wyneb yn wyneb.

Rydym yn gobeithio gosod platform ar gyfer ymgynghoriadau fideo yfory (16/3/20) a byddwn yn cychwyn ymgynghori dros alwad fideo cyn gynted ag y bo modd.

Ar hyn o bryd rydym yn parhau i wneud apwyntiadau o flaen llaw ar gyfer nyrsys y feddygfa a’r ymarferwyr gofal iechyd, ond mae’n rhaid inni bwysleisio NA DDYLECH fynychu apwyntiad o’r fath os oes gennych wres (37.8C neu uwch), peswch newydd neu symtomau tebyg i’r ffliw, a dylech hunan-ynysu am 7 diwrnod yn ôl cyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Bydd rhaid i bob cais am ragnodiad/brescriptiwn sy’n cael ei ail-adrodd fod â nodyn arno i ba fferyllfa y dylid ei yrru.  Mae’r fferyllfeydd yn casglu rhagnodiadau gennym yn ddyddiol.

Gellir gollwng pob cais am ragnodiad mewn blwch ar ddrws ffrynt y feddygfa.

Mae gennym ystafell benodedig i weld plant sydd yn sâl gyda gwres/symtomau’r frest.  Byddwn yn gofyn i’r cleifion hynny ddod i mewn trwy ddrws ochr chwith y feddygfa, gan ffonio ffôn symudol er mwyn i’r meddyg allu eich cyfarfod wrth y drws hwnnw.  Bydd y meddyg yn gwisgo deunyddiau i’w hamddiffyn e.e. mwgwd, ffedog, menyg ayb yn y sefyllfa hon.  Mae’r ystafell hon wedi ei hynysu oddi wrth gweddill y feddygfa.

COFIWCH os oes gennych wres (tymheredd uchel) neu beswch newydd parhaus, arhoswch gartref a hunan-ynysu am 7 diwrnod.

Ewch i wefan nhdirect.wales.nhs.uk/COVID19 i wirio eich symtomau a dilynwch y cyngor.  Peidiwch â galw NHS111 os nad yw eich symtomau’n gwaethygu.  Mewn sefyllfa argyfyngus galwch 999 a hysbyswch hwynt o’ch symtomau fel bydd y tim meddygol wedi eu hamddiffyn.  PEIDIWCH â mynd i adran frys yr ysbyty ar eich liwt eich hun.

Diolch am eich amynedd a’ch cydweithrediad yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Dear Patients,

Due to the ongoing developing situation with the COVID-19 Coronavirus, you will be aware that the Surgery has made a number of changes over the past two weeks with regards to how we are working.  This is because we need to dramatically reduce the number of people coming in to into the practice building, which is a challenge with nearly 12,000 registered patients.  This is to try to protect our staff and those patients who have to come in to see the clinical team.  Further changes will commence tomorrow, Monday 16/3/20, and we anticipate an evolving situation over the next few weeks and months.  Here is a summary of the current changes in place:

From 16/3/20 the entrance to the surgery will be locked as a new intercom system has been installed.  Only those patients who already have an appointment will be allowed into the Surgery

All appointment requests are to be made over the telephone.  The GPs will conduct a telephone triage for all appointment requests.  Those requiring face-to-face consultations will have an appointment arranged for them.

We hope to install a video consultation platform tomorrow and will be commencing video consultations this week onwards if possible, when needed

We are currently continuing to book patients to see the Practice Nurse and Health care nurses for their nursing needs, however we must stress that you should cancel these appointments if you are unwell with fever (t >37.8), cough or flu like symptoms, and self-isolate for 7 days as per Public Health advice

All prescription requests must have a dedicated pharmacy destination.  The pharmacies collect the scripts from us daily.

All repeat prescription requests can be dropped into the post-box on the front door to the surgery

We have a dedicated room to see children who are unwell with fever/chest symptoms.  Patients will be asked to enter the surgery via the fire exit door to the left of the building when the Doctor has phoned for you to meet them at the door.  The doctor will be wearing protective personal equipment.  This room has been cordoned off from the rest of the surgery.

Remember-if you have a high temperature or a new and continuous cough-stay at home and self isolate for 7 days.

Go to nhsdirect.wales.nhs.uk/COVID19/ to check your symptoms and follow advice.  Only call NHS 111 if your symptoms worsen.  Call 999 in an emergency/life threatening situation and alert them in advance of your symptoms so that the medical team are fully protected.  Do NOT go directly to the Emergency Department.

 

Thank you for your patience during this difficult time.

 

                                                                                                          CORONAVIRUS

INFORMATION FOR PATIENTS / GWYBODAETH I GLEIFION

https://phw.nhs.wales/topics/latest-information-on-novel-coronavirus-covid-19/#Advice for the public


Oherwydd y sefyllfa sydd yn datblygu hefo'r COVID-19 Coronavirus, rydym nawr yn rhedeg gwasanaeth brysbennu dros y ffon gan feddyg teulu  ar gyfer apwyntiadau.  Mae hyn I geisio gwarchod ein staff a chithau fel cleifion. Diolch

Due to the evolving situation with the COVID-19 Coronavirus, we are now running a GP telephone triage system for all appointments.  This is to try to protect our staff and yourselves.  Thank you 


Welcome to Bodnant Medical Center

With patients' needs at the heart of everything we do, our website has been designed to make it easy to access the information you need. Mp better mp mp penodol practice details such opening hours and sut to register , you'll find a Wealth of Useful pages Covering a Wide range of health Issues Along with links to other relevant medical organizations.

Bodnant Medical Center also provides student health services for Bangor University

Get Well, Keep Well

Of course we're not just here for when you are unwell. Our tîm of healthcare professionals and back-up staff and equipment number of Clinics and gwasanaethau to Promote Good Health and wellbeing whatever your medical condition.

Join In

We hope you enjoy having a look around the site and familiarising yourself with some of the online features. Whatever your thoughts, be sure to let us know via our feedback function. Comments and suggestions are always a great way of helping us continue to enhance the way we look after you.

The results line is open now from 12.00 until 1.30pm


Protect from yourself from Flu

English

Welsh


Canolfan Feddygol Bodnant Feddygol Canolfan Croeso

i Ganolfan Feddygol Bodnant Gyda anghenion cleifion wrth wraidd popeth a wnawn, mae ein gwefan wedi cael ei chynllunio i’w gwneud yn hawdd i chi gael mynediad ar unwaith at y wybodaeth rydych ei hangen. Yn ogystal a manylion penedol am y feddygfa megis oriau agor a sut i gofrestru, byddwch yn dod o hyd i gyfoeth o dudalennau defnyddiol sy’n cwmpasu ystod eang o faterion iechyd, ynghyd a dolenni i sefydliadau meddygol perthnasol eraill.

Canolfan Feddygol Bodnant hefyd yn darparu gwasanaethau iechyd i fyfyrwyr i Brifysgol Bangor.

Cadw’n Iach

Wrth gwrs nid ydym yn unig yma i pan fyddwch yn sal. Mae ein tim o weithwyr gofal iechyd proffesiynol a staff wrth gefn yn cynnig nifer o glinigau a gwasanaethau i hybu iechyd a lles dab eth bynnag yw eich cyflwr meddygol.

Ymuno

We hope you enjoy looking around the site and familiarizing yourself with some of the features online. Whatever your views, make sure you let us know through our feedback function. Comments and suggestions are always a great way to help us continue to improve the way we care for you.

(Site updated 16/03/2020)
NHS WalesThis site is brought to you by My Surgery Website