This website uses cookies to function correctly.
You may delete cookies at any time but doing so may result in some parts of the site not working correctly.

Byddwn yn treialu system brysbennu apwyntiadau ar Ddydd LLun, lle bydd pob cais am apwyntiad hefo’r Meddyg teulu yn cael galwad ffon gan y Meddyg i gychwyn.

 Mae hyn gan ein bod yn delio hefo nifer uchel o geisiadau am apwyntiadau, ac yn teimlo y gallwn ddelio hefo achosion rhai cleifion hefo sgwrs ffon yn unig.

 Gobeithiwn y bydd hyn yn rhyddhau apwyntiadau i’r cleifion hynny sydd angen eu gweld wyneb yn wyneb.


 We will be trialing a Doctor triage system for the appointments on Monday's, where all on-the-day appointment requests will receive a GP call-back initially.

This is due to increasing demands on appointments, where we recognise some patient’s needs can be managed with a phone call. We hope that this will enable us to free up appointment slots for those patients who require a face-to-face consultation.


Welcome to Bodnant Medical Centre

With patients' needs at the heart of everything we do, our website has been designed to make it easy for you to gain instant access to the information you need. As well as specific practice details such as opening hours and how to register, you’ll find a wealth of useful pages covering a wide range of health issues along with links to other relevant medical organisations.

Bodnant Medical Centre also provides student health services for Bangor University

Get Well, Keep Well

Of course we’re not just here for when you are unwell. Our team of healthcare professionals and back-up staff offer a number of clinics and services to promote good health and wellbeing whatever your medical condition.

Join In

We hope you enjoy having a look around the site and familiarising yourself with some of the online features. Whatever your thoughts, be sure to let us know via our feedback function. Comments and suggestions are always a great way of helping us continue to enhance the way we look after you.

The results line is open now from 12.00 until 1.30pm


Protect from yourself from Flu

English

Welsh


Canolfan Feddygol Bodnant Feddygol Canolfan Croeso

i Ganolfan Feddygol Bodnant Gyda anghenion cleifion wrth wraidd popeth a wnawn, mae ein gwefan wedi cael ei chynllunio i’w gwneud yn hawdd i chi gael mynediad ar unwaith at y wybodaeth rydych ei hangen. Yn ogystal a manylion penedol am y feddygfa megis oriau agor a sut i gofrestru, byddwch yn dod o hyd i gyfoeth o dudalennau defnyddiol sy’n cwmpasu ystod eang o faterion iechyd, ynghyd a dolenni i sefydliadau meddygol perthnasol eraill.

Canolfan Feddygol Bodnant hefyd yn darparu gwasanaethau iechyd i fyfyrwyr i Brifysgol Bangor.

Cadw’n Iach

Wrth gwrs nid ydym yn unig yma i pan fyddwch yn sal. Mae ein tim o weithwyr gofal iechyd proffesiynol a staff wrth gefn yn cynnig nifer o glinigau a gwasanaethau i hybu iechyd a lles dab eth bynnag yw eich cyflwr meddygol.

Ymuno

Rydym yn gobeithio y byddwch yn mwynhau cael golwg o gwmpas y safle ac ymgyfarwyddo a rhai o’r nodweddion ar-lein. Beth bynnag yw eich barn, gofalwch eich bod yn rhoi gwybod i ni trwy ein swyddogaeth adborth. Mae sylwadau ac awgrymiadau bob amser yn ffordd wych o’n helpu ni ibarhau i wella’r ffordd yr ydym yn gofalu amdanoch chi.

(Site updated 31/12/2019)
NHS WalesThis site is brought to you by My Surgery Website