slide 1

econsult

Rydym yn ymwybodol bod y gofynion presennol ar ein meddygfa yn golygu ei bod yn anodd cael trwodd atom ar ddyddiadau, a bod hyn yn achos rhwystredigaeth i lawer. Mae ceisio darparu gwasanaeth hygyrch yn her fawr i bob meddygfa yn sgìl y pandemig a’r rhestrau aros hir o ganlyniad i’r cyfnod clo. Mae rhai cleifion yn mynegi eu rhwystredigaeth trwy fod yn flin ac annifyr gyda’r staff, sy’n gwneud bywyd pawb yn anos fyth. Gwerthfawrogwn eich amynedd a’ch cydweithrediad a gofynnwn yn garedig i bob claf fod yn foesgar wrth ddelio a’n meddygfa.

 We are aware that the present high demand for our services makes it difficult to get through to our surgery at times, and that this can cause frustration to many. Access to primary care is a challenge facing all surgeries as a result of the pandemic and the long waiting lists resulting from the lockdowns. Some patients express their frustrations by being rude and unpleasant towards our staff, which makes life more difficult all round. We appreciate your patience and co-operation and kindly request that all patients treat our staff respectfully at all times.

IMPORTANT NOTICE TO PATIENTS

PROFION GWAED

Mae prinder poteli gwaed dros y wlad oherwydd problem gyda'r gwneuthurwyr. Mae posib eich bod eisoes wedi clywed ar y newyddion cenedlaethol heddiw.

DIM OND profion gwaed HANFODOL fydd yn cael eu gwneud yn y Feddygfa am oddeutu 2-3 mis.

Os oes gennych apwyntiad prawf gwaed eisoes ar ein sustem, bydd y meddyg yn adolygu a yw'r prawf yn hanfodol. Efallai byddwn mewn cysylltiad i ganslo'ch apwyntiad.

Mae'r prinder hwn dros dro a disgwylir iddo barhau hyd at 3 mis. Mae hyn yn golygu y bydd rhai profion i rai pobl yn cael eu gohirio nes bydd y stociau cenedlaethol yn gwella.

Bydd y cleifion hynny sydd â'r risg uchaf yn dal i dderbyn y profion gwaed sydd eu hangen arnynt, ond bydd yn rhaid aros am unrhyw brofion gwaed arferol.

 

BLOOD TESTS

There is a UK shortage of blood bottles due to a problem with the manufacturer. You may have already heard about this on the national news today.

ONLY ESSENTIAL blood tests will be booked at the Surgery for the next 2-3 months.

Please note if you have a blood test already booked, the GP will be reviewing whether these are essential and we may be in touch to cancel your appointment.

We are informed that this shortage is temporary and expected to last up to 3 months. This does mean that some tests for some people will be postponed until the national stocks recover.

Those patients with the highest risk of need will still receive the blood tests they need, however routine blood tests will have to wait.

 

Book your Covid Vaccination click on the link below.

COVID-19 vaccination: online booking - Betsi Cadwaladr University Health Board (nhs.wales)

 

Annwyl Gleifion,

O ganlyniad i'r sefyllfa hefo COVID 19, mae'r feddygfa wedi gwneud nifer o addasiadau i'r ffordd yr ydym yn gweithio, i geisio cadw ein staff a chithau, y cleifion mor ddiogel a phosib.

Mae drws y feddygfa wedi ei gau, ac mae system 'intercom' wedi ei osod y tu allan.

Bydd yn rhaid i geisiadau am apwyntiadau gael eu gwneud dros y ffon neu drwy 'e-consult', a bydd Meddyg Teulu yn delio hefo'r ceisiadau.  Bydd apwyntiad yn cael ei gynnig i'r cleifion hynny sydd angen eu gweld yma wyneb yn wyneb.

Yr ydym yn gallu cynnig apwyntiadau fideo hefyd.

Mae posib i gleifion drefnu apwyntiadau hefo'r nyrsus yn y feddygfa, ond gyfynnwn i chi ohurio rhain os ydych yn dioddef o wres (37.8 neu fwy), peswch neu wedi colli synnwyr arogli.

Gofynwn i chwi nodi enw y fferyllfa ar eich ceisiadau am brescripsiwn, a bydd y prescripsiwn yn cal ei yrru i'r fferyllfa i'w gasglu ganddoch.  Mae blwch postio ger y drws ffrynt i ollwng eich ceisiadau am brescripsiwn.

Mae ganddom 'portacabin' yn y maes parcio er mwyn archwilio cleifion sydd yn dioddef hefo symptomau gwres a /neu beswch.

Diolch am eich cydweithrediada yn ystod yr adeg annodd hwn.

Dear patients,

As a result of the ongoing CoVID 19 situation, you will be aware that the surgery has made a number of changes to the way we work.  This is to try to protect our staff and those patients who have come in to see the clinical team. From 16/3/20 the surgery entrance will be locked and a new intercom system installed. Only patients who already have an appointment will be allowed into the surgery.

All requests for appointments will have to be made by telephone, or via e-consult, and all requests for appointments will be dealt with by a GP. An appointment will be arranged for those who need to be seen face to face.

We are also able to offer video consultations.

We are currently continuing to make advance appointments for practice nurses and healthcare practitioners, but we must stress that you SHOULD NOT attend such an appointment if you have a fever (37.8C or above), a new cough or the loss of the sense of smell.

All repeat requests for prescriptions / prescriptions will need to have a designated pharmacy. The pharmacies collect prescriptions from us on a daily basis.

All prescription requests can be dropped into a box on the surgery's front door.

We have a dedicated portacabin to see patients who are ill with cough or/ and fever symptoms. 

Thank you for your patience during this difficult time.

 

                                                                                                          

INFORMATION FOR PATIENTS / GWYBODAETH I GLEIFION

https://phw.nhs.wales/topics/latest-information-on-novel-coronavirus-covid-19/#Advice for the publicWelcome to Bodnant Medical Center

With patients' needs at the heart of everything we do, our website has been designed to make it easy to access the information you need.  All practice details such opening hours and how to register , you'll find a Wealth of Useful pages Covering a Wide range of health Issues Along with links to other relevant medical organizations.

Bodnant Medical Center also provides student health services for Bangor University

Get Well, Keep Well

Of course we're not just here for when you are unwell. Our team of healthcare professionals and back-up staff and equipment number of Clinics and Services to Promote Good Health and wellbeing whatever your medical condition.

Join In

We hope you enjoy having a look around the site and familiarising yourself with some of the online features. Whatever your thoughts, be sure to let us know via our feedback function. Comments and suggestions are always a great way of helping us continue to enhance the way we look after you.

The results line is open now from 12.00 until 1.30pm


Protect from yourself from Flu

English

Welsh


Canolfan Feddygol Bodnant Feddygol Canolfan Croeso

i Ganolfan Feddygol Bodnant Gyda anghenion cleifion wrth wraidd popeth a wnawn, mae ein gwefan wedi cael ei chynllunio i’w gwneud yn hawdd i chi gael mynediad ar unwaith at y wybodaeth rydych ei hangen. Yn ogystal a manylion penedol am y feddygfa megis oriau agor a sut i gofrestru, byddwch yn dod o hyd i gyfoeth o dudalennau defnyddiol sy’n cwmpasu ystod eang o faterion iechyd, ynghyd a dolenni i sefydliadau meddygol perthnasol eraill.

Canolfan Feddygol Bodnant hefyd yn darparu gwasanaethau iechyd i fyfyrwyr i Brifysgol Bangor.

Cadw’n Iach

Wrth gwrs nid ydym yn unig yma i pan fyddwch yn sal. Mae ein tim o weithwyr gofal iechyd proffesiynol a staff wrth gefn yn cynnig nifer o glinigau a gwasanaethau i hybu iechyd a lles dab eth bynnag yw eich cyflwr meddygol.

Ymuno

We hope you enjoy looking around the site and familiarizing yourself with some of the features online. Whatever your views, make sure you let us know through our feedback function. Comments and suggestions are always a great way to help you.


photo

(Site updated 17/09/2021)
NHS WalesThis site is brought to you by My Surgery Website