New Patient Registration

Please call in to the surgery to complete the necessary paperwork to authorise the transfer of your medical records to this surgery.  You can do this between the hours of 10am and 4pm

You will also be invited to attend for a routine health check.

We aim to comply with current legislation for those with any disability, have wheelchair accessible ramps, hearing loops and are willing to discuss any reasonable adaptations to support individual patient needs.

Guide to GP Services

The Royal College of General Practitioners has produced a useful guide for patients about the services on offer at GP Surgeries and how to access them.  You can download the guide below.

pdf A Patient Guide to GP Services


Cofrestru Cleifion Newydd

Galwch mewn i’r feddygfa i gwblhau’r gwaith papur angenrheidiol i awdurdodi trosglwyddo eich cofnodion meddygol i’r feddygfa hon rhwng yr oriau 10yb a 4yp. 
Byddwch hefyd yn cael eich gwahodd i fod yn bresennol am wiriad iechyd arferol. Ein nod yw cydymffurfio a deddfwriaeth gyfredol ar gyfer rhai sydd ag unrhyw anabledd,
trwy ddarparu rampiau hygyrch i gadeiriau olwyn, dolenni clyw ac rydym yn barod i drafod unrhyw addasiadau rhesymol i gefnogi anghenion cleifion unigol.


Canllaw i Wasanaeth Meddyg Teulu

Mae Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol wedi llunio canllaw defnyddiol i gleifion am y gwasanaethau sydd ar gael mewn meddygfeydd a sut i gael gafael arnynt. Gallwch
lawrlwytho’r canllaw isod.

NHS WalesThis site is brought to you by My Surgery Website