Practice Management

Mrs Colleen Owen
The practice manager is involved in managing all of the business aspects of the practice such as making sure that the right systems are in place to provide a high quality of patient care, human resources, finance, patient safety, premises and equipment and information technology. The practice manager supports the GPs and other medical professionals with delivering patient services and also helps to develop extended services to enhance patient care.

Rheoli practis

Mrs Colleen Owen

Mae’r rheolwr yn rheoli holl agweddau busnes y practis megis gwneud yn siwr bod y systemau cywir ar waith i ddarparu safon uchel o ofal i gleifion, adnoddau dynol, cyllid,
diogelwch cleifion, adeiladau ac offer a thechnoleg gwybodaeth. Mae’r rheolwr practis yn cefnogi meddygon teulu a gweithwyr meddygol proffesiynol eraill i ddarparu gwasanaethau
i gleifion a hefyd yn helpu i ddatblygu gwasanaethau estynedig er mwyn gwella gofal cleifion.

Reception

Mrs Rhiannon Sturrs
Jane Evans
Heather Neal
Sioned Smith
Zoe Reynolds
Dawn Jones
Miss Amelia Connor (f)
Miss Liz Hughes (f)
Miss Mari Evans
Receptionists provide an important link for patients with the practice and are your initial contact point for general enquiries. They can provide basic information on services and results and direct you to the right person depending on your health issue or query. Receptionists make most of the patient appointments with the GPs and nurses. They also perform other important tasks such as issuing repeat prescriptions and dealing with prescription enquiries, dealing with financial claims, dealing with patient records and carrying out searches and practice audits.

Derbynfa

Rhiannon Sturrs

Jane Evans

Heather Neal

Sioned Smith

Zoe Reynolds

Dawn Jones

Esyllt Evans

Amelia Connor

Liz Hughes

Fay Oles

Mae derbynyddion yn darparu cyswllt pwysig i gleifion gyda’r feddygfa ac yn bwynt cyswllt cyntaf ar gyfer ymholiadau cyffredinol. Gallant ddarparu gwybodaeth sylfaenol am
wasanaethau a chanlyniadau a’ch cyfeirio at y person cywir yn dibynnol ar eich problem iechyd neu ymholiad. Mae derbynyddion yn gwenud y rhan fwyaf o’r apwyntiadau gyda’r
meddygon teulu a nyrsys. Maent hefyd yn perfformio tasgau pwysig eraill megis rhoi presgripsiynau amlroddadwy a delio gydag ymholiadau presgripsiwn, delio a hawliadau
ariannol, delio a chofnodion cleifion a chynnal chwiliadau ac archwiliadau’r feddygfa.

NHS WalesThis site is brought to you by My Surgery Website