Travel Vaccinationsglobal air travel

If you require any vaccinations relating to foreign travel you need to make an appointment with the practice nurse to discuss your travel arrangements. This will include which countries and areas within countries that you are visiting to determine what vaccinations are required.

There is further information about countries and vaccinations required on the links below: 

Europe Europe & Russia North America North America
Central America Central America South America South America
Caribbean Caribbean Africa Africa
Middle East Middle East Central Asia Central Asia
East Asia East Asia Australasia Australasia and Pacific

It is important to make this initial appointment as early as possible - at least 6 weeks before you travel - as a second appointment will be required with the practice nurse to actually receive the vaccinations. These vaccines have to be ordered as they are not a stock vaccine. Your second appointment needs to be at least 2 weeks before you travel to allow the vaccines to work.

Some travel vaccines are ordered on a private prescription and these incur a charge over and above the normal prescription charge. This is because not all travel vaccinations are included in the services provided by the NHS.


Travel Health Questionnaire

To help us offer the appropriate advice, please fill out the online form before coming to see the nurse.

clock2 Travel Questionnaire


Travelling in Europe

If you are travelling to Europe the EU has published useful information for travellers on the European website.


Brechiadau teithio

Os oes angen unrhyw freichiadau sy’n ymwneud a theithio tramor mae angen i chi wneud apwyntiad gyda nyrs y feedygfa i drafod eich trefniadau teithio. Bydd hyn yn cynnwys pa
wledydd ac ardaloedd o fewn gwledydd yr ydych yn ymweld er mwyn penderfynu pa freichiadau sydd eu hangen.

Ceir rhagor o wybodaeth am wledydd a breichiadau angenrheidiol ar y dolenni isod:


Mae’n bwysig i wneud yr apwyntiad cychwynnol hwn cyn gynted a phosibl – o leiaf 6 wythnos cyn i chi deithio – fel y bydd angen ail apwyntiad gyda nyrs y feddygfa.
Bydd angen archebu y brechlynnau gan nad ydynt yn frechlynnau stoc. Mae angen i’ch ail apwyntiad i fod o leiaf 2 wythnos cyn i chi deithio i ganiatau i’r brechlynnau weithio.

Mae rhai brechlynnau teithio yn cael eu harchebu ar bresgripsiwn preifat ac mae angen talu amdanynt. Mae hyn oherwydd nad yw pob breichiad teithio yn cael ei gynnwys yn y
gwasanaethau a ddarperir gan y GIG.

Holiadur Iechyd Teithio

Er mwyn ein helpu i gynnig y cungor priodol, llenwch y ffurflen ar-lein cyn dod i weld y nyrs.

Holiadur teithio

Teithio yn Ewrop

Os ydych yn teithio i Ewrop. Mae’r undeb Ewropeaidd wedi cyhoeddi gwybodaeth ddefnyddiol i deithwyr ar y wefan Ewropeaidd.

Gwybodaeth bellach

NHS WalesThis site is brought to you by My Surgery Website