Non-NHS Services

Some services provided are not covered under our contract with the NHS and therefore attract charges. Examples include the following:

  • Medicals for pre-employment, sports and driving requirements (HGV, PSV etc.)
  • Insurance claim forms
  • Prescriptions for taking medication abroad
  • Private sick notes

The fees charged are based on the British Medical Association (BMA) suggested scales and our reception staff will be happy to advise you about them along with appointment availability.


Gwasanaethau heb fod yn rhai G.I.C

Nid yw rhai gwasanaethau a ddarperir yn cael eu cynnwys o dan ein contract gyda’r GIG, ac felly yn denu taliadau. Mae enghreifftiau yn cynnwys y canlynol:

• Archwiliadau meddygol ar gyfer cyflogaeth, gofynion gyrru (HGV, PSV ac ati) a
chwaraeon.
• Ffurflenni hawlio yswiriant.
• Arwyddo pasbort
• Presgripsiynau ar gyfer cymryd meddyginiaeth dramor
• Nodiadau salwch preifat

Mae’r ffioedd a godir yn seiliedig ar y Gymdeithas Feddygol Brydeinig (BMA) sy’n awgrymu graddfeydd a bydd staff y dderbynfa yn hapus i’ch cynghori amdanynt ynghyd ag argaeledd
apwyntiadau.

NHS WalesThis site is brought to you by My Surgery Website