Appointments

All appointments are now a telephone ring back from the GP,  you will need to call at 8 am on the day or click on the "econsult" option on our homepage and follow the onscreen instructions, you will receive a ring back with 72 hours from a GP.  

The GP will decide after speaking to you if you need a face to face appointment and give you an allocated time.  The receptionists are unable to book face to face appointments. 

At busy times please be assured that we are handling all calls as fast as we can, your call will not be ignored.

All appointments are for 10 minutes.

Certain appointments for specialised clinics may need longer times, please ask the receptionist.

Please remember each appointment is for one problem and for one patient at a time.

If you are unable to keep your appointment please let us know. We can then release this time for another patient in need.

We will aim to deal with acute matters involving children aged under 16 years of age on the same day. 

We will offer a same day consultation for patients clinically triaged as requiring an urgent assessment

Enquiries

For any enquiries you have you can email the surgery on enquiries.w94010@wales.nhs.uk and we will get back to you within 48 hours. 

Telephone Advice

If you wish to speak to a doctor or nurse for advice, please speak to the receptionist who will advise you of the most appropriate time to call to speak to that person. It may be possible to make alternative arrangements to call you back.

Cancellations

If you cannot attend an appointment for any reason please inform us as soon as possible in order for us to give the slot to someone else.

Os hoffech weld meddyg mewn  ystafell
ar y llawr gwaelod, byddwch cystal a
gadael inni wybod wrth wneud yr apwyntiad.
Er gwneir pob ymdrech i wireddu eich
cais, ni fydd yn bosib ichi weld meddyg
o’ch dewis ar bob achlysur.

Should you wish to be seen by a doctor in a ground floor room, please
let us know at the time of booking your appointment. 
Although every effort will be made to accommodate your wishes, the
appointment may not be with the doctor of your choice on every
occasion.


Apwyntiadau


Ar gyfer y gofal posibl ar gyfer ein holl gleifion, ein nod yw gweld pob claf sy’n gofyn apwyntiad o fewn 24 awr. Er mwyn ein helpu i gyflawni hyn gellir rhag-archebu ond rhai apwyntiadau yn unig hyd at chwech wythnos o flaen llaw. Ar gyfer pob apwyntiad arferol arall yr ydym yn gofyn i chi ffonio ar y diwrnod y mae angen i chi gael eich gweld. 

Ar adegau prysur byddwn yn trin pob galwad mor gyflym ag y gallwn ac ni fydd eich galwad yn cael ei anwybyddu.

Efallai y bydd angen rhai apwyntiadau ar gyfer clinigau arbenigol fod yn hirach, gofynnwchi’r derbynnydd am fanylion.

Cofiwch bod pob apwyntiad ar gyfer un broblem ac un claf.

Os na fyddwch yn gallu cadw eich apwyntiad rhowch wybod i ni. Yna gallwn ei ryddhau ar gyfer claf arall.

Byddwn yn anelu i ddelio hefo achosion brys yn ymwneud a plant o dan 16 oed ar yr un diwrnod.

Byddwn yn cynnig asesiad ar yr un diwrnod ar gyfer cleifion sydd yn cael eu brysbennu if od hefo achos brys.

Cyngor dros ffon


Os ydych yn dymunosiared gyda meddyg neu nyrs am gyngor, siaradwch a’r derbynnydd a fydd yn eich cynghori ynghylch yr amser mwyaf priodol i alw i siared a’r person hwnnw.
Gallai fod yn bosibl gwneud trefniadau eraill i’ch ffonio’n ol.

Canslo

Os na allwch fynychu apwyntiad am unrhyw reswm, rhowch wybod i ni cyn gynted a bo modder mwyn i ni roi y slot i rywun arall.

Ymholiadau

Er mwyn ymholi mae'n bosib ichi ebostio ar enquiries.w94010@wales.nhs.uk

Fe'ch hatebwch o fewn dau ddiwrnod gwaith

NHS WalesThis site is brought to you by My Surgery Website