Appointments

For the best possible care for all our patients we aim to see all patients who request an appointment within 24 hours. To help us achieve this we have pre-bookable doctor appointments up to 6 weeks in advance. For all other routine appointments we ask that you ring on the day that you need to be seen.

At busy times please be assured that we are handling all calls as fast as we can, your call will not be ignored.

All appointments are for 10 minutes.

Certain appointments for specialised clinics may need longer times, please ask the receptionist.

Please remember each appointment is for one problem and for one patient at a time.

If you are unable to keep your appointment please let us know. We can then release this time for another patient in need.

Telephone Advice

If you wish to speak to a doctor or nurse for advice, please speak to the receptionist who will advise you of the most appropriate time to call to speak to that person. It may be possible to make alternative arrangements to call you back.

Cancellations

If you cannot attend an appointment for any reason please inform us as soon as possible in order for us to give the slot to someone else.

Os hoffech weld meddyg mewn  ystafell
ar y llawr gwaelod, byddwch cystal a
gadael inni wybod wrth wneud yr apwyntiad.
Er gwneir pob ymdrech i wireddu eich
cais, ni fydd yn bosib ichi weld meddyg
o’ch dewis ar bob achlysur.

Should you wish to be seen by a doctor in a ground floor room, please
let us know at the time of booking your appointment. 
Although every effort will be made to accommodate your wishes, the
appointment may not be with the doctor of your choice on every
occasion.


Apwyntiadau


Ar gyfer y gofal posibl ar gyfer ein holl gleifion, ein nod yw gweld pob claf sy’n gofyn apwyntiad o fewn 24 awr. Er mwyn ein helpu i gyflawni hyn gellir rhag-archebu ond rhai apwyntiadau yn unig hyd at chwech wythnos o flaen llaw. Ar gyfer pob apwyntiad arferol arall yr ydym yn gofyn i chi ffonio ar y diwrnod y mae angen i chi gael eich gweld. 

Ar adegau prysur byddwn yn trin pob galwad mor gyflym ag y gallwn ac ni fydd eich galwad yn cael ei anwybyddu.

Efallai y bydd angen rhai apwyntiadau ar gyfer clinigau arbenigol fod yn hirach, gofynnwchi’r derbynnydd am fanylion.

Cofiwch bod pob apwyntiad ar gyfer un broblem ac un claf.

Os na fyddwch yn gallu cadw eich apwyntiad rhowch wybod i ni. Yna gallwn ei ryddhau ar gyfer claf arall.

Cyngor dros ffon


Os ydych yn dymunosiared gyda meddyg neu nyrs am gyngor, siaradwch a’r derbynnydd a fydd yn eich cynghori ynghylch yr amser mwyaf priodol i alw i siared a’r person hwnnw.
Gallai fod yn bosibl gwneud trefniadau eraill i’ch ffonio’n ol.

Canslo

Os na allwch fynychu apwyntiad am unrhyw reswm, rhowch wybod i ni cyn gynted a bo modder mwyn i ni roi y slot i rywun arall.

NHS WalesThis site is brought to you by My Surgery Website