Home Visits

Doctor's bagWhilst we encourage our patients to come to the surgery, where we have the proper equipment and facilities available, we do appreciate this is not always possible. In this respect, if you do need a home visit, you can help us by calling reception before 11:00.

You may only request a home visit if you are housebound or are too ill to visit the practice. Your GP will only visit you at home if they think that your medical condition requires it and will also decide how urgently a visit is needed. Please bear this in mind and be prepared to provide suitable details to enable the doctor to schedule house calls

You can also be visited at home by a community nurse if you are referred by your GP. You should also be visited at home by a health visitor if you have recently had a baby or if you are newly registered with a GP and have a child under five years.


Ymweliadau cartref


Er ein bod yn annog ein cleifion i ddod i’r feddygfa lle mae’r offer a’r cyfleusterau priodol ar gael, rydym yn gwerthfawrogi nad yw hyn bob amser yn bosibl. Yn hyn o beth, os hoffech
gael ymweliad cartref, gallwch ein helpu drwy ffoinio’r dderbynfa cyn 11:00.

Gallwch ond wneud cais am ymweliad cartref os ydych yn gaeth i’r ty neu’n rhy sal i ymweld a’r feddygfa.
Bydd eich meddyg teulu ond yn ymweld a chi yn eich cartref os ydynt yn credu bod eich cyflwr meddygol yn gofyn am hynny, a hefyd yn penderfynu ar faint o frys sydd ei angen ymweliad. Os gwelwch yn dda cadwch hyn mwen cof a bod yn barod i ddarparu manylion addas i alluogi’r meddyg i drefnu eu galwadau cartref.

Gallwch hefyd gael ymweliad gartref gan nyrs gymunedol os ydych yn cael eu cyfeirio gan eich meddyg teulu. Dylech hefyd cael ymwelydd iechyd os ydych wedi cael babi yn ddiweddar neu os ydych newydd gofrestru gyda meddyg teulu a bod gennych blentyn o dan bump oed.

Gwybodaeth bellach

Brechiadau ffliw
Nodiadau atgoffa Neges Testun
Data gofal
Carers Direct
Cynlluniwr Gofal Beichiogrwydd
Cofnod Gofan Crynodeb
Polisiau ymarfer
Yn Times o Profedigaeth

Eich Iechyd

Iechyd teulu
Cyflyrau Tymor Hir
Man salwch

NHS WalesThis site is brought to you by My Surgery Website