Repeat Prescriptions

48 hours notice / Two working days required.

 • Requests in writing with details of name address and full details of drug(s) required.
 • To avoid errors - telephone requests will not be accepted.
 • You can order online on the homepage of the website click on the econsult option and click on "Admin help" and follow the onscreen instructions.  If you order this way you do NOT get a telephone call in the specified time the prescription will be ready to collect in the usual time. 
 • You can also register for My Health Online which is a service where you can see what medication you are on and request them online.  You will need to fill in a form and provide photo ID for this service please contact reception to register for this service. 
 • Some local pharmacies offer a collection and delivery service. Please arrange this with the pharmacy direct.
Medication Reviews

Patients on repeat medication will be asked to see a doctor, nurse practitioner or practice nurse at least once a year to review these regular medications and notification should appear on your repeat slip.

Please ensure that you book an appropriate appointment to avoid unnecessary delays to further prescriptions.


Presgripsiynau ailadroddus

48 awr o rybudd / Dau ddiwrnod gwaith yn ofynnol.

 • Gallwch archebu arlein ar dudalen cartref y wefan.  Cliciwch ar y dewis "econsult ac wedyn ar "admin help" a dilyn y cyfarwyddiadau ar y sgrin.  Wrth archebu yn y modd hwn ni fyddwch yn dervyn galwad ffon i nodi pryd bydd y prescripsiwn yn barod i'w gasglu
 • Gallwch hefyd gofrestru ar gyfer "My Health Online" sydd yn wasanaeth sy'n eich galluogi i weld pa feddyginiaeth yr ydych arno a hefyd gwneud cais amdano ar lein.  Byddwch angen cwblhauffurfle a darparu ID gyda llun arno ar gyfer y gwasanaeth hwn. Cysylltwch a'r dderbynfa i gofrestru ar gyfer y gwasanaeth yma. 
 • Ceisiadau ysgrifenedig gyda manylion am gyfeiriad, enw a manylion llawn y cyffuriau sy’n ofynnol.
 • Er mwyn osgoi camgymeriadau – ni fydd ceisiadau dros y ffon yn cael eu derbyn.
 • Mae rhai fferyllfeydd lleol yn cynnig gwasanaeth casgly a dosbarthu. Os gwelwch yn dda trefnwch hyn gyda’r fferyllfa yn uniongyrchol.
 • Adolygiadau meddyginiaeth Gofynnir i gleifion ar feddyginiaeth amlroddadwy i weld meddyg, ymarferydd nyrsio neu nyrs practis o leiaf unwaith y flwyddyn i adolygu meddyginiaethau. Hysbysir hyn yn rheolaidd ar eich slip ail adrodd.
 • Sicrhewch eich bod yn trefnu apwyntiad priodol i osgoi diangen i bresgripsiynau pellach.
NHS WalesThis site is brought to you by My Surgery Website